WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS VANUIT ONS VAK ALTIJD AL ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Je gegevens zullen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden of worden doorverkocht.

Dick Zirkzee Coaching De Beweging ( verder te noemen: Dick Zirkzee Coaching, gevestigd op het Haanplein 7 2566VD te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
www.dickzirkzeecoaching.nl / Haanplein 7, 2566VD te Den Haag, 0622467727
info@dickzirkzeecoaching.nl.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Dick Zirkzee Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Indien diensten lopen via de werkgever: bedrijfsinformatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens onze gesprekken, in correspondentie (op papier of digitaal) of telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dick Zirkzee Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou indien vanuit jou gecommuniceerd en indien relevant voor de behandeling:

 • Gezondheid
 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Privé situatie
 • Seksuele leven
 • Andere gevoelige persoonsgegevens die actief verstrekt worden tijdens onze gesprekken

Bovenstaande wordt alleen verwerkt voor het goed uit kunnen voeren van onze diensten.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dick Zirkzee Coaching  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling > grondslag: wettelijke verplichting
 • Telefonisch contact met je te kunnen opnemen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren > grondslag: toestemming
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of een nieuw aanbod > grondslag: toestemming
 • Dick Zirkzee Coaching  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Automatisch verzenden van nieuwe blog > grondslag: toestemming

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals hierboven genoemd vindt plaats in de vorm van persoonlijke dossiervorming. Dit om een beter beeld te krijgen van je problematiek, jouw achtergrond om je gerichter te kunnen helpen. Wettelijke grondslag verwerking van deze gegevens: toestemming.


Geautomatiseerde besluitvorming
Dick Zirkzee Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dick Zirkzee Coaching De Beweging) tussen zit. Dick Zirkzee Coaching  gebruikt dus ook geen computerprogramma’s of -systemen voor geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dick Zirkzee Coaching  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 7 jaar Verplichting belastingwetgeving
Geslacht 7 jaar Ten behoeve van evt. nazorg
Adresgegevens 7 jaar Verplichting belastingwetgeving
Telefoonnummer 7 jaar Ten behoeve van evt. nazorg
E-mailadres 7 jaar Ten behoeve van evt. nazorg
Bedrijfsinformatie 7 jaar Verplichting belastingwetgeving
Overige persoonsgegevens 7 jaar Ten behoeve van evt. nazorg

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Dick Zirkzee Coaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dick Zirkzee Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dick Zirkzee Coaching jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Bedrijf Categorie Doel Gegevens
Vevida Hostingprovider Goed en betrouwbaar laten draaien van mijn website Gegevens verstrekt via Contactformulier en aanvraag gratis Coachgesprek formulier
Xs4all E-mailprovider Goed en betrouwbaar kunnen gebruiken van Dick Zirkzee Coaching mail Alle gegevens die gedeeld worden via de e-mail van Dick Zirkzee Coaching
Perfectview Online CRM Alle contacten van Dick Zirkzee Coaching met naam, emailadres en functie opslaan E-mailadressen en namen van mensen die blog en andere mail via de mail willen ontvangen
Meijer Finance Accountant Belastingaangiften en jaarverslagen Factuurnummers, naam, bedragen
Factuursturen.nl Online factureer programma Facturering Factuurnummers, naam, bedragen, adres, emailadres, afgenomen dienst

 

 Cookies, of vergelijkbare technieken.
Dick Zirkzee Coaching gebruikt geen cookies of dergelijke technieken.

Op de website wordt een  cookie geplaatst door derden.
Cookie: Google Analytics
Functie: Analystische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Delen van gegevens vanuit Analytics met Google is uitgeschakeld.

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Dick Zirkzee Coaching De Beweging. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dick Zirkzee Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verslagen van behandelingen en coachtrajecten worden met de hand geschreven en worden niet digitaal opgeslagen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dick@debeweging.info

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dick Zirkzee Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dick Zirkzee Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct met ons op.